Συχνά ζητείται από φορείς ή υπηρεσίες της χώρας η προσκόμιση μεταφρασμένων εγγράφων, ή, υπό έτερη διατύπωση, «έγγραφα συνοδευόμενα από επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά». Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τον ενδιαφερόμενο, δοθέντος πως εάν τα έγγραφα αυτά (π.χ. πτυχία ξένων γλωσσών, πτυχία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και γάμου, ιατρικά έγγραφα κ.ο.κ) δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του νόμου, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μη ληφθούν υπόψη από τον φορέα, με τις συμπαρομαρτούσες δυσμενείς συνέπειες για τον ενδιαφερόμενο (απόρριψη φακέλου συμμετοχής σε διαγωνισμό, απώλεια μορίων, απόρριψη αίτησης, επιπλέον έξοδα κλπ). Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα για την διενέργεια επίσημων μεταφράσεων έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 4194/2013 (Α’ 208 – Κώδικας περί Δικηγόρων), κάθε δικηγόρος μπορεί να διενεργεί επίσημες μεταφράσεις από και προς την ελληνική γλώσσα, οι οποίες έχουν πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύονται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και υπό την προϋπόθεση ότι ο δικηγόρος που διενεργεί την μετάφραση βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Έτσι, κάθε μετάφραση εγγράφου από και προς την ελληνική γλώσσα που διενεργείται από δικηγόρο και πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε δημόσια ή άλλη αρχή, είναι απολύτως έγκυρη και γίνεται αποδεκτή.

Επίσης, δυνατότητα έκδοσης επικυρωμένων μεταφράσεων έχει και η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 2, 3 , 4 και 5 του άρθρου 22 του ν. 3566/2007 (Α’ 117).
Τέλος, δυνατότητα διενέγειας επίσημης μετάφρασης έχουν και οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση τη μετάφραση ή τη διερμηνεία, οι οποίο ορίζονται αντιστοίχως και ως «πτυχιούχοι μεταφραστές» ή «πτυχιούχοι διερμηνείς», κατά το οριζόμενα στο ΠΔ 169/2002.

«Μεταφρασμένο έγγραφο» που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν γίνεται δεκτό, εκτός αν η προκήρυξη του φορέα ή της υπηρεσίας ρητώς προβλέπει διαφορετικά.