Ενδεικτικά το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες σχετικά με:

  • Αγορές και πωλήσεις ακινήτων σε όλη την Ελλάδα
  • Εκτίμηση ακινήτων σε όλη την Ελλάδα και σύνταξη σχετικών Εκθέσεων Εκτίμησης Ακινήτων
  • Αστικές και επαγγελματικές μισθώσεις
  • Σχεδιασμός χρηματοδότησης επενδύσεων από Ελληνικές Τράπεζες
  • Αναγκαστικές Απαλλοτριώσεις
  • Ειδικά θέματα Κτηματολογίου, ενστάσεις και προσφυγές