Ενδεικτικά το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες σχετικά με:

  • Μισθολογικές διεκδικήσεις
  • Συνταξιοδοτικές διαφορές
  • Αγωγές, προσφυγές και κάθε άλλο ένδικο μέσο προσωρινής ή οριστικής προστασίας
  • Ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, αναφορές, ενδικοφανείς προσφυγές