Ενδεικτικά το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες σχετικά με:

 • Σύσταση Εταιρειών (one stop shop, Ι.Κ.Ε., A.E., E.Π.Ε., αφανείς εταιρείες κλπ)
 • Απορρόφηση, συγχώνευση, αναδιάρθρωση και διάσπαση επιχειρήσεων
 • Εξαγορές και μεταβιβάσεις επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων
 • Ιδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων
 • Πτώχευση εταιρειών, διαδικασία εξυγίανσης
 • Νομικός έλεγχος εταιρειών
 • Λύση και εκκαθάριση εταιρειών
 • Εμπορικές συμβάσεις, συμβάσεις συνεργασίας, συμβάσεις έργου
 • Συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise) και δίκτυα franchise
 • Ζητήματα προστασίας καταναλωτή και ευθύνης για τα προϊόντα
 • Ζητήματα εταιρικής χρηματοδότησης
 • Απαιτήσεις από αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν), τιμολόγια, δελτία αποστολής και άμυνα οφειλέτη