Στο πλαίσιο του Ν. 4714/2020 – Κεφάλαιο Γ – Συνεισφορά του δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊου COVID-19, άρθρα 71-83, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει, μέσω του site http://www.keyd.gov.gr/covid19-gefyra/, την πρόσβαση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης των δανειοληπτών φυσικών προσώπων.

Ειδικότερα, το Δημόσιο επιδοτεί για χρονικό διάστημα 9 μηνών συγκεκριμένο ποσοστό της δόσης των δανείων, ακόμα και σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης ένταξής στο πρόγραμμα μέχρι τις 30/09/2020.

Κατηγορίες Επιδότησης
Ο δικαιούχος εντάσσεται σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες, ανά χρηματοπιστωτικό οργανισμό, βάσει της κατηγοριοποίησης της οφειλής του στις 29/02/2020 η οποία ορίστηκε ως «Ημερομηνία Αναφοράς»:
Α. Εξυπηρετούμενη ή με Καθυστέρηση πληρωμής ≤ 90 ημέρες
Β. Με καθυστέρηση πληρωμής > 90 ημερών
Γ. Καταγγελμένη οφειλή

Σε περίπτωση μη ύπαρξης καταγγελμένης οφειλής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας του αιτούντος εφαρμόζονται με βάση την οφειλή που παρουσιάζει το μεγαλύτερο υπόλοιπο, ενώ εάν υπάρχει έστω και μία καταγγελμένη οφειλή στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ανεξαρτήτως ποσού, τότε εφαρμόζονται τα κριτήρια της κατηγορίας της καταγγελμένης οφειλής.

Χαρακτηριστικά Επιδότησης
Η επιδότηση του Δημοσίου:
• ισχύει για 9 μήνες και μεταβάλλεται ανά τρίμηνο,
• καθορίζεται σε επίπεδο πελάτη ανά Τράπεζα, βάσει της κατηγοριοποίησης της οφειλής
• δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο όριο που τίθεται ανά κατηγορία οφειλής.

Καταβολή της επιδότησης:
Προκειμένου να αρχίσει η καταβολή της επιδότησης ανοίγεται αυτόματα ειδικός ακατάσχετος λογαριασμός και τακτοποιούνται τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές ως εξής:
• Για οφειλές με καθυστέρηση έως και 90 ημέρες: οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εφόσον δεν εξοφληθούν από τον πελάτη προστίθενται στο άληκτο κεφάλαιο του δανείου και επιμερίζονται στις υπόλοιπες δόσεις
• Για οφειλές με μεγαλύτερη καθυστέρηση ή καταγγελμένες: ρυθμίζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σύμφωνα με την εκάστοτε διαδικασία, εντός του διαστήματος που θέτει το πρόγραμμα
• Η πλατφόρμα του προγράμματος αποστέλλει ενημέρωση για την πίστωση του ακατάσχετου λογαριασμού με το επιδοτούμενο ποσό.
• Ο οφειλέτης καλύπτει το υπόλοιπο ποσό της δόσης και τυχόν ασφάλιστρα/λοιπά έξοδα που βαρύνουν την οφειλή.
• Σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί αναστολή δόσεων, δυνάμει της 30.3.2020 Π.Ν.Π., η επιδότηση δόσης για το σύνολο των οφειλών στην τράπεζα ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της χορηγηθείσας αναστολής, εκτός αν ο οφειλέτης ζητήσει τη διακοπή της.