Ακύρωση πλασματικής αποδοχής κληρονομιάς λόγω πλάνης
Νέα του γραφείου

Ακύρωση πλασματικής αποδοχής κληρονομιάς λόγω πλάνης

Μετά τον θάνατο κάποιου προσώπου η περιουσία του περιέρχεται στους κληρονόμους του, που είναι, είτε τα συγγενικά του πρόσωπα (εξ αδιαθέτου διαδοχή), είτε τα πρόσωπα που αναφέρονται στην διαθήκη του (εκ διαθήκης διαδοχή). Κατά τα άρθρα 1847 παρ. 1 εδ. α΄ και 1850 εδ. β΄ του ΑΚ, ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομία μέσα

Aποποίηση κληρονομίας από ανήλικο
Νέα του γραφείου

Aποποίηση κληρονομίας από ανήλικο

Το ζήτημα της αποποίησης κληρονομίας από ανήλικο τυγχάνει ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που ανήλικοι καθίστανται κληρονόμοι χωρίς να το γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι, αλλά ούτε και οι γονείς τους, θεωρώντας λανθασμένα ότι η προθεσμία αποποίησης ξεκινά με την ενηλικίωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ανήλικοι να βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να

translation
Επικαιρότητα

Επίσημη μετάφραση από δικηγόρο

Συχνά ζητείται από φορείς ή υπηρεσίες της χώρας η προσκόμιση μεταφρασμένων εγγράφων, ή, υπό έτερη διατύπωση, «έγγραφα συνοδευόμενα από επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά». Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τον ενδιαφερόμενο, δοθέντος πως εάν τα έγγραφα αυτά (π.χ. πτυχία ξένων γλωσσών, πτυχία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και γάμου, ιατρικά έγγραφα κ.ο.κ) δεν καλύπτουν τις